Boligkjøpere vant

Postadresse:

Advokatfirmaet Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 Oslo


Besøksadresse:

Sommerrogt 17


Telefon og e-post:

Tlf:       05789

22 12 24 80


E-post: tjs{a}robertsen.noSe våre personskadeportaler:

personskadesiden.no

trafikkskade-advokaten.no

skadesiden.no

gratiserstatningsadvokat.no


Boligkjøpere vant mot arkitekt

Fire nyoppførte boliger i Trondheim viste seg å være beheftet med betydelige mangler, først og fremst knyttet til  utilfredsstllende bygningsmessig standard. Arkitektfirmaet som var ansvarlig søker for prosjektet, hadde ikke sørget for at det hadde en ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner.

Arkitektfirmaet erkjente at de var ansvarlig for eventuelle uaktsomme handlinger eller unnlatelser som var begått av deres ansatte i forbindelse med boligprosjektet. Høyesteretts avgjørelse om det heftet ansvar for arkitektfirmaet, baserte seg på en vurdering om ansatte i arkitektfirmaet hadde begått uaktsomme pliktbrudd, og om boligkjøpernes krav hadde erstatningsrettslig vern.


Høyesterett uttalte at bruddet på plikten til å ansvarsbelegge denne prosjekteringsoppgaven alene var tilstrekkelig til å konstatere at arkitektfirmaets ansatte hadde forårsaket boligkjøpernes tap ved uaktsomhet, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. Høyesterett kom også til at boligkjøpernes interesser hadde erstatningsrettslig vern. Det ble vist til at de var førstegangskjøpere av nybygde boliger, at det dreide seg om et graverende pliktbrudd fra arkitektfirmaets side, og at manglene ved boligene var massive. Lagmannsretten hadde tilkjent kjøperne erstatning tilsvarende utbedringskostnadene. Anken over lagmannsrettens dom ble forkastet.


Boligkjøperne fikk medhold i sine krav både i tingretten og lagmannsretten før endelig avgjørelse i Høyesterett (HR-2020-312-A). Høyesterett la til grunn at kjøperne ble stilt i en svært vanskelig situasjon som følge av utbedringskostnader tilnærmet halvparten av kjøpesummen, og at de ikke hadde mulighet til å forsikre seg mot et slikt tap. Etter en samlet vurdering fant Høyesterett at alle vilkår for ansvar for arkitektkontoret var oppfylt. Kjøperne ble tilkjent en samlet erstatning på kroner 12,2 millioner og saksomkostninger på kroner 2,2 millioner.


Advokat Hansen har bistått både  i boligkonflikter.kjøpere og selgere

- Dommen innebærer en avklaring, og skjerpelse, av ansvarlig søkers ansvar i byggeprosjekt, forteller advokat Geir Hansen i Advokatfirmaet Robertsen.


- Høyesterett la til grunn at feil begått av øvrige aktører i byggeprosjektet kan medføre erstatningsansvar for ansvarlig søker dersom feilene hadde vært unngått hvis ansvarlig søker hadde sørget for komplett ansvarsbeleging.  Det er en sentral oppgave for ansvarlig søker å sørge for dette. I følge Høyesterett førte unnlatelsen til at sentrale oppgaver ikke var belagt med ansvar, og at kommunen ga midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på uriktig grunnlag.

Still ditt spørsmål her: